Пиротске новине, 24.07.2009.

Скијалишта на Бaбином зубу су еколошка катастрофа

Екс­пе­ди­ци­ја „Ста­ра пла­ни­на 2009” у ор­га­ни­за­ци­ји На­уч­но - ис­тра­жи­вач­ког дру­штва сту­де­на­та би­о­ло­ги­је „Јо­сиф Пан­чић” из Бе­о­гра­да,...

као и Дру­штва мла­дих ис­тра­жи­ва­ча ин­сти­ту­та за ге­о­гра­фи­ју „Бра­ни­слав Бу­ку­ров” При­род­но ма­те­ма­тич­ког фа­кул­те­та из Но­вог Сад, окон­ча­на је у по­не­де­љак. У екс­пе­ди­ци­ји ко­ја је тра­ја­ла чак 20 да­на уче­ство­ва­ло је око 120 сту­де­на­та би­о­ло­ги­је, еко­ло­ги­је, ге­о­гра­фи­је и ту­ри­змо­ло­ги­је из Ни­ша, Но­вог Са­да, Кра­гу­јев­ца и Бе­о­гра­да. Они су би­ли по­де­ље­ни у не­ко­ли­ко кам­по­ва на Ста­рој пла­ни­ни (До­ја­кин­ци, Рсов­ци и То­пли До), док је ба­за ис­тра­жи­ва­ча б­ила, као и про­шле го­ди­не у се­лу Тем­ска.

Би­о­лог др Ми­ро­слав Де­ма­јо из Бе­о­гра­да, ко­ји је уче­ство­вао у екс­пе­ди­ци­ји и про­шле го­ди­не ис­ти­че да ова­кви кам­по­ви у мно­го­ме до­при­но­се за­шти­ти Ста­ре пла­ни­не у це­ли­ни.

– Ми смо уства­ри ма­ња гру­па ен­ту­зи­ја­ста ко­ја се бо­ри за очу­ва­ње при­ро­де на Ста­рој пла­ни­ни. Кон­крет­но бо­ри­мо се про­тив пре­во­ђе­ња То­пло­дол­ске ре­ке, али и ски­ја­ли­шта на Ба­би­ном зу­бу ко­је пред­ста­вља јед­ну еко­ло­шку ка­та­стро­фу. Ста­ра пла­ни­на је пре­бо­га­та ен­де­мич­ним вр­ста­ма би­ља­ка, жи­во­ти­ња и пти­ца, а ски­ја­ли­ште ће све то уни­шти­ти. Мо­ра се узе­ти у об­зир и бу­дућ­ност ко­ја до­ла­зи, али и кли­мат­ске про­ме­не. За овај део Ср­би­је сма­тра се да ће тим про­ме­на­ма, од­но­сно ото­пља­ва­њем бити ма­ње ки­ше, ма­ње во­де, а све ве­ћих вру­ћи­на. Због то­га је бит­но са­чу­ва­ти све еко си­сте­ме, а на­ро­чи­то шу­ме и из­во­ре во­да. Ја­буч­ко рав­ни­ште је тре­нут­но нај­у­гро­же­ни­је. Ово под­руч­је је тре­се­ти­ште ко­је слу­жи као при­род­ни фил­тер ат­мос­фер­ских во­да – ис­ти­че Де­ма­јо и до­да­је да на ло­ка­ци­ји тем­штич­ког сли­ва по­сто­ји чи­тав низ ен­де­мич­них би­ља­ка ко­је у свом на­зи­ву но­се име „пан­чи­ћи” и да су то све су то биљ­ке ко­је је на овом под­руч­ју от­крио ве­ли­ки на­уч­ник Јо­сиф Пачић. ­