Na osnovu članova 21 i 39 Statuta Planinarskog društva »Pobeda« iz Beograda, a na osnovu odluke Izvršnog odbora od  10.11. 2009. godine, usvaja se:

 

PRAVILNIK

Komisije za zaštitu prirode

Planinarskog društva »Pobeda«

 

I.Opšte odredbe

 

Član 1.

 

   Pravilnik Komisije za zaštitu prirode (u daljem tekstu »Komisija«) Planinarskog društva »Pobeda« (u daljem tekstu »Društvo«), uređuje organizaciju, ciljeve, zadatke, finansijsko i materijalno poslovanje, kao i međusobne odnose Komisije sa Izvršnim odborom (IO u daljem tekstu).  

 

 

Član 2.

 

   Komisija je stručni organ Društva. Može da ima svoj znak koji u osnovi ima znak Društva, uz specifično dodatno likovno obeležje Komisije koje odobrava IO Društva.

   Komisija za svoje službene potrebe koristi memorandum i pečat društva, uz saglasnost IO.

 

Član 3.

 

   Komisija se sastoji od 3 člana: predsednika, zamenika predsednika i člana. Članovi Komisije moraju biti članovi Planinarskog društva »Pobeda«, sa dobrim planinarskim iskustvom i istinski ljubitelji prirode. Predsednik i/ili zamenik predsednika treba da bude stručnjak iz određene oblasti zaštite životne sredine i sa aktivnim znanjem najmanje jednog svetskog jezika. Na ovim funkcijama može biti izabrano i lice koje se, kao amater, ljubitelj i poznavaoc prirode, uspešno bavi izučavanjem prirode, a što dokazuje svojom aktivnošću i/ili učešćima u raznim drugim udruženjima koja se bave izučavanjem i zaštitom prirode, kao i eventualno svojim publikacijama iz ove oblasti (znanje stranog jezika neophodno kao što je gore pomenuto).

   Članove Komisije predlaže IO. Izabrani članovi Komisije međusobno biraju predsednika i zamenika. Jedan od članova Komisije ujedno je i urednik rubrike zaštita prirode na sajtu  Društva. Članovi Komisije međusobno se dogovaraju ko će biti urednik i na koje vreme.

   Komisija može uz saglasnost IO da kooptira kao stručnog saradnika osobu i iz drugog planinarskog društva ili nevladine ili vladine organizacije, posebno ako je to potrebno za realizaciju posebnih projekata i zadataka. Ova osoba nema pravo odlučivanja, ali ima pravo da podnosi predloge vezane za realizaciju specifične aktivnosti.

   Mandat članova Komisije je u saglasnosti sa Statutom Društva. Svi članovi ili pojedini članovi Komisije mogu biti reizabrani ako su se u prethodnom mandatu dokazali putem uspešne aktivnosti i rezultatima rada.

   U slučaju neaktivnosti ili ostavke nekog od članova Komisije tokom mandata, Komisija predlaže IO novog kandidata.  

   Član Komisije ne može biti osoba koja je lovac i/ili član lovačke organizacije u zemlji ili inostranstvu.

    Rad članova Komisije je dobrovoljan. Članovi Komisije imaju pravo na određene nadoknade na osnovu odluke IO (putni troškovi, prenoćište, pokriće drugih troškova neophodnih za realizaciju akcije ili projekta). U slučaju dobijanja donacije sa definisanim iznosima za izvršenje projekta ili akcije, isti imaju pravo na nadoknade iz tih sredstava.

 

 

II. Ciljevi i zadaci Komisije

 

Član 4.

 

-          Komisija upoznaje članstvo Društva sa značajem zaštite prirode, posebno u planinskim predelima.

-          Komisija sarađuje sa vodičima izleta i drugim Komisijama Društva, sa ciljem da se planinari obrazuju i na akcijama ponašaju u skladu sa »UIAA ciljevima i uputstvima o zaštiti okoline« (usvojeno na Generalnoj skupštini UIAA 4. oktobra 1997.god., Kranjska Gora, Slovenija), kao i u skladu sa »Katmandu deklaracijom o aktivnostima na planinama« ( usvojena od strane UIAA 15. oktobra 1983. god.). Planinari treba da budu upoznati i sa domaćim zakonima koji uređuju pitanja zaštite prirode (zakoni o zaštićenim područjima, kao i zaštićenim biljnim i životinjskim vrstama).

-          Komisija sarađuje sa planinarskim Savezima Beograda i Srbije, u skladu sa Pravilnikom Društva.

-          Komisija uređuje rubriku zaštita prirode na sajtu Društva.

-          Komisija priprema i dostavlja materijale za godišnji kalendar Društva, deo koji se odnosi na zaštitu prirode.

-          Komisija organizuje predavanja koja se odnose na zaštitu prirode, planina i ostalih predela.

-          Komisija sarađuje sa državnim institucijama, nevladinim organizacijama i udruženjima, u cilju realizacije zajedničkih akcija i aktivnosti vezanih za zaštitu prirode u planinama i drugim predelima.

-          Komisija organizuje razne aktivnosti na terenu, sa ciljem zaštite prirode i unapređenja životne sredine u celini.

-          Komisija može da učestvuje na naučnim i drugim skupovima vezanim za prirodu i životnu sredinu.

-          Komisija može da organizuje eko-kampove i druge slične aktivnosti za članove domaćih i inostranih planinarskih društava i udruženja ili pojedinačne grupe.

-          Komisija može da predlaže i realizuje projekte iz oblasti zaštite prirode koji se finansiraju iz domaćih i/ili inostranih fondova i izvora.

 

III. Materijalno i finansijsko poslovanje

 

Član 5.

 

  

   Komisija može da za svoje aktivnosti dobije finansijska sredstva od Društva, uz saglasnost IO.

   Komisija može da konkuriše za sredstva radi realizacije projekata iz oblasti zaštite životne sredine kod vladinih i nevladinih organizacija, kao i drugih donatora u zemlji i inostranstvu, uz odobrenje IO. Nakon predaje konačnog izveštaja i nakon realizacije projekta, ako ostane na raspolaganju sredstava, ova ostaju na raspolaganju Komisiji odnosno Društvu. U slučaju da je uz projekat donator poklonio opremu ili slično, ako nije drugačije definisano od strane finansijera, ovo ostaje u vlasništvu Društva, a Komisija ima prvenstvo u korišćenju, tokom svojih aktivnosti.

   Sredstva namenjena Komisiji vode se na računu Društva, uz odvojeno vođenje evidencije o prihodima i utrošku sredstava namenjenih Komisiji.

 

 

IV. Međusobni odnosi Komisije i IO

 

Član 6.

 

-          Komisija je slobodna u davanju predloga i plana rada svojih aktivnosti IO.

-          Komisija, radi prijavljivanja za projekte ili učešća na skupovima, pribavlja saglasnost IO. Saglasnost se daje pismeno, a može biti i u okviru zaključaka overenog zapisnika sa sednice IO.

-          Urednik sajta  Društva za rubriku zaštita prirode ima slobodu postavljanja tekstova i drugih priloga koji nisu uvredljivi na osnovu rasne, polne, političke, nacionalne i verske pripadnosti, i ne kose sa planinarskim i građanskim moralom i etikom. U slučaju da tekst treba da bude oštrije forme zbog kritične situacije vezane za životnu sredinu, Urednik će se konsultovati sa IO i doneće zajedničku odluku.

-          U slučaju spora između Komisije i IO, pokušaće se naći dogovor u duhu planinarske kolegijalnosti. Ako se ne postigne odgovarajuće rešenje, konačnu odluku donosi IO.

 

V. Izveštaji

 

Član 7.

 

-          Komisija podnosi  pismeni godišnji izveštaj IO za potrebe Godišnje skupštine Društva.

-          Nakon svake aktivnosti i akcije Komisije tokom godine, podnosi se pismeni izveštaj IO.

 

VI. Završne odredbe

 

Član 8.

 

   Ovaj Pravilnik predlaže Komisija, a IO ga usvaja na jednoj od svojih redovnih sednica.  

    Po potrebi, Pravilnik može da se menja i da se dodaju amandmani, a na predlog Komisije i nakon prihvatanja od strane IO. 

    Kada se Pravilnik usvoji, stavlja se kao prilog u odgovarajuću rubriku na sajtu  Društva.

    Pravilnik potpisuju predsednik Društva i predsednik Komisije za zaštitu prirode.

 

 

 

dr Miroslav Demajo                                                         mr Vladislav Matković, dipl.ing. 

Predsednik                                                                         Predsednik PD »POBEDA«

Komisije za zaštitu prirode PD «POBEDA«

 

 

                                                                        MP

 

U Beogradu, 10.11.2009.

- naslovna strana -