M a g a c i n   PD "Pobeda"

       Poslednjih nekoliko godina PD "Pobeda" je odlično opremila Magacin opreme.Uprkos nezavidnoj ekonomskoj situaciji kupljeno je puno nove i kvalitetne opreme za penjanje, bivakovanje i sl. Najviše opreme je kupljeno uz pomoć sponzora, prilikom organizacije akcije "Mont Blanc 98". Ipak, i nakon toga nastavljeno je opremanje Magacina Društva.

       Sve je ovo postignuto požrtvovanim radom naših članova. Planinarima, kako Pobedašima tako i članovima drugih društava stavljena je na raspolaganje oprema koju Pobeda poseduje. Time smo omogućili učesnicima naših akcija da smanje troškove nabavke makar dela opreme koja je potrebna za visokogorske uspone.U narednom periodu se nadamo da ćemo Magacin obogatiti sa još bitnih stavki.

Trenutno u Magacinu možete iznajmiti:

         

Osim toga nabavljena je sva oprema za prikazivanje slajdova i time omogućena edukacija planinara. Ovu opremu najviše koristi "Komisija za propagandu", koja se trudi da svojim predavanjima proširi krug ljudi, zaljubljenika u razne planinarske aktivnosti. Oprema za prikazivanje sladova je takođe na raspolaganju svim planinarima koji žele da prikažu zanimljive detalje sa svojih putovanja i uspona.

             Molimo sve zainteresovane da pre uzimanja opreme pročitaju "Pravilnik o izdavanju planinarske opreme" i istog se pridržavaju, kako bi naša oprema sto duže koristila svim planinarima. Hvala !

 

PD "Pobeda"

B e o g r a d

Mačvanska 8

tel. 455-781

 

 

 

PRAVILNIK O IZDAVANJU PLANINARSKE OPREME

 

 

ČLAN 1

Pod planinarskom opremom u vlasništvu PD "Pobeda" podrazumevaju se:

1. CEPINI

2. DEREZE

3. UŽAD

4. ŠLEMOVI

5. ŠATORI

6. KARTE I SEKCIJE

7. DRESOVI

8. OSTALO

 

ČLAN 2

Pravo iznajmljivanja opreme imaju svi članovi PD "Pobeda" sa plaćenom članarinom za tekuću godinu, koju pokazuju prilikom preuzimanja opreme.

Članovi drugih planinarskih društava imaju pravo iznajmljivanja prema odluci Izvršnog odbora.

 

ČLAN 3

Oprema se izdaje prvenstveno za akcije PD "Pobeda", a tek potom članovima drugih društava.

 

ČLAN 4

Dužnosti korisnika opreme:

·      da opremu koristi prema njenoj nameni

·      da čuva i sačuva opremu u vremenu dok je ona kod njega

·      da opremu vrati u predviđenom roku

·      da opremu vrati čistu, osušenu i u ispravnom stanju

 

ČLAN 5

Oprema se izdaje na dogovoreni vremenski rok, koji zavisi od trajanja akcije i

potreba Društva.

 

ČLAN 6

Ukoliko je korisnik iz bilo kog razloga sprečen da opremu vrati na vreme, dužan je da o tome obavesti ekonome Društva.

 

ČLAN 7

Krajnji rok vraćanja opreme je drugi utorak posle završne akcije.

Rok vraćanja može biti i kraći ukoliko to zahtevaju potrebe Društva.

 

ČLAN 8

Ukoliko se oprema ne vrati u navedenom roku, plaća se kazna za svaki dan prekoračenja.

Visinu novčane kazne utvrđuje Izvršni odbor PD "Pobeda".  

 

ČLAN 9

U slučaju bilo kakvog oštećenja opreme ili njenog gubitka Izvršni odbor

PD "Pobeda" donosi odluku o pravičnoj nadoknadi koju je korisnik dužan da plati.

 

ČLAN 10

Za sva sporna pitanja utvrđuje se nadležnost suda u Beogradu.

 

 

   

U Beogradu, 19.01.1999. godine                        

                                 Za PD "Pobeda"

 

                                                                                                                                                                                                  Predsednik Vladislav Matković

 

Početna strana