Spisak lanova PWT-a:

Filip Polak
koordinator, auriranje informacija na sajtu

Pauna Obradovi
auriranje izvetaja i najava

Ugljea Gvozden
auriranje najava

Predrag Nikoli
auriranje izvetaja


Nekada u PWT-u:

Neboja Vesi
(1998-2002)

Zoran Kari

(1998-2002)  

Mirko Mirkovi

(2002-2003) 

Vojin Lukovi

(2003-2004)

Ivan uki
(2002-2011)

Srðan Marjanov
(2005-2006) 

Jelena Romevi
(2006-2009)

Nikola Stojanovi
(2008-2009)

Branko Stevanovi

(2006-2009)

Vladimir Vukovi
(2008-2009)

Kristijan Mitrovi
(2009-2010)

Milana Gainovi
(ex Varda)

(2009-2012)

Nenad Jovanovi
(2002-2013)

Nada Bosni
(2004-2013)

Jovan Sakka
(2008-2015)

Anelka Veljkovi
(2015-2017)

Zorka Jovanovi
(2006-2018)

Sonja Rakas
(2009-2018)

Duan Vulievi
(2009-2018)

Veljko Dragumilo
(2017-2018)

Ana Matkovi
(2017-2018)

©PWT, sva prava zadrana

Kratak istorijat Pobeda Web Team-a:

   Sajt Pobede je nastao u toku '98. sa ciljem da se na taj nain pobolja informisanost korisnika Web-a o naem drutvu, ali i planinarenju uopte.
   Sajt pokree Neboja Vesi koji je napravio osnovnu konstrukciju i zajedno ga sa Zoranom Kariem odrava sve do sredine 2002.

   Krajem januara 2002. osnovan je Pobeda Web Team (PWT) sa ciljem da ve postojeu internet prezentaciju naeg planinarskog drutva unapredi - kako po aurnosti, tako i po dizajnu. U sastav PWT-a tada ulaze jo i Nenad Jovanovi, Mirko Mirkovi i Ivan uki. Nenad preuzima auriranje tekuih informacija, a Ivan pravi odeljak posveen ogranku Pobede u Prvoj beogradskoj gimnaziji a bavi se i buduim dizajnom prezentacije. Mirko pomae u auriranju i takodje se bavi dizajnom (seate li se ute pozadine naslovne strane krajem 2002. i tokom 2003. godine, kao i utog dizajna detaljnih najava akcija?). Mirko je uradio i prezentaciju 3. zimske kole Visokogorstva.

   Sajt je januara 2002. dobio i novu adresu http://www.pdpobeda.org.yu (kasnije http://www.pdpobeda.rs/) - posle dugogodinjeg "gostovanja" po raznim stranim besplatnim serverima.

   Saradnik PWT-a u toku 2002. je bila sekretar drutva Djurdjica Risti - Cica, uz ije zapisnike (sa sastanaka I.O.) smo lako aurirali mesene planove akcija.

   Sredinom 2003. iz tima izlazi Mirko Mirkovi.

   U toku septembra i oktobra 2003. je zapoeta temeljna reorganizacija funkcionisanja Web Team-a, kako bi se to vie informacija nalo na sajtu. Kao saradnik tima, u septembru se ukljuuje Dragan Djuki kao sprega izmeðu uprave drutva i tima (sve do 2006.), a tokom oktobra i Vojin Lukovi postaje lan tima zaduen za auriranje informacija. Potpuno novi dizajn naslovne strane, mesenih planova akcija, a kasnije i najava izleta obeleio je prelaz 2003.-2004. Ovu konstrukciju i softverski sistem koju je Ivan uradio krajem 2003. sajt koristi i danas.

   Sekretar Drutva za 2004. - Svetlana Ceca Veljkovi nam prua podrku i uz njenu pomo auriramo najave u mesenim planovima akcija.

    Vojin Lukovi zbog posla u inostranstvu (sreno!) u leto 2004. naputa PWT, a novembra 2004. novi saradnik tima postaje Nada Bosni. Njen resor je auriranje informacija (planovi, izvetaji, kasnije i zatita prirode).

    Marta 2005. saradnik PWT-a postaje Srdjan Marjanov koji je napravio prezentaciju MTB kluba Pobeda i koju je uspeno odravao do kraja 2006. 

    Od aprila 2006. novi lan PWT-a je Jelena Romevi. Radi na auriranju sajta, a ukljuuje se i u programerski deo posla. Timu se prikljuuje i Zorka Jovanovi koja rukovodi naom elektronskom potom, a od novembra 2006. novi lan tima je i Branko Stevanovi sa resorom auriranja najava izleta na naslovnoj strani sajta.

     
Posle etiri godine, septembra 2007, od Nenada, mesto koordinatora preuzima Zorka Jovanovi.

    Od marta 2008. u PWT-u je i Vladimir Vukovi. Kreirao prezentaciju Orijentiring tima Pobede i zaduen je za njeno auriranje. U maju 2008 u tim se posle pauze vraa Pauna Obradovi koja pomae u auriranju najava. Septembra 2008. novi lan tima postaje Nikola Stojanovi sa resorom auriranja izvetaja, dok se u oktobru sa istim zadatkom timu prikljuuje Jovan Sakka. Rubriku orijentiring od marta 2009. pa do kraja 2010. aurira Kristijan Mitrovi. Od 2011. to preuzima prvo Stefan Ranitovi, a potom Radmila ©uljagi.

    Posle skoro 3 godine i velikog doprinosa sajtu Pobede, poetkom 2009. tim naputa Jelena Romevi. Aprila 2009. tim ostaje i bez Nikole Stojanovia, ali kao pojaanje timu se tokom maja prikljuuju Milana Varda (auriranje izvetaja) i Duan Vulievi (auriranje najava). Juna 2011. kao novi programer nam se prikljuuje Sonja Rakas.

    Novembra 2012. resor obrade izvetaja pojaava Filip Polak. Poetkom 2013. Milana odlazi na porodiljsko odsustvo, ali na tim pojaava Prea Nikoli.
    Septembra 2013., tim naputaju Nenad Jovanovi (nakon vie od 11 godina) i Nada Bosni (skoro 9 godina staa).

    Poetkom 2014.god. u tim ulazi Ugljea Gvozden. Njegovim dolaskom dobijamo jo jednog saradnika za auriranje najava izleta iji se broj stalno poveava.

    U 2015. godini tim dobija novog lana, Anðelku Veljkovi koja veoma uspeno postavlja najave koje su poslednjih godina postale komplikovanije s obzirom da smo ih obogatili fotorafijama.

    Sredinom 2017god. u PWT ulaze Ana Matkovi i Veljko Dragumilo i pojaavaju ekipu za postavljanje najava izleta, a Anelka Veljkovi prestaje da radi zbog odlaska u inostranstvo.

    Poetkom 2018god. iz tima odlaze Zorka Jovanovi (posle 12godina), Sonja Rakas (posle 9godina), Duan Vulievi (posle 9godina), Ana Matkovi i Veljko Dragumilo.

    Mesto koordinatora preuzima Filip Polak.


    O ovom sajtu ne brine plaena profesionalna organizacija, ve grupa volontera.

    Ukoliko i vi elite da nam pomognete i postanete deo Pobeda Web Team-a molimo da nam se javite na mail kontakt@ pdpobeda.rs.